محبت ازلی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > محبت ازلی

صبوری خدا محبت اوست

محبت است که میماند

همیشه خدای ما دیر خشم است

همیشه ولی گناه را بی سزا نمیشه

سزای گناه ما پرداخت شده

صلیب ان همه جا اشکار شده

خون مسیح جریمه گناه است

پاکی خون در همه جا عیان است

چشم بینا پاکی خون را دیده

پاکی خون دلیل بینایی

بزرگترین عطا محبت اوست

انچه که باقی میماند همیشه

پروانه

گرانبها در شبکه های اجتماعی
281