پایداری در جفا

خواندنی > شعر > موارد دیگر > پایداری در جفا

مشتاق آن روزم پدر

آید مسیح اندر جهان

ظلمهای بسیاری شده 

بر مردمان بی نوا

عصیانها افزون شده

تاریک کرده قلب ما

دنیا جفا دارد زما

زنجیرهاست بر دست و پا

هستند در حبس خفا

انسانهای با خدا

دنیا ندارد هیچ صدا

فریاد او سوی خداست

بشنو صدای قلب ما

ای شاه شاهان ای خدا

درهم شکن دیوارها

شر را زما بیرون نما

تا یک گردیم در مسیح

آید صدای ما سما

بنیاد دنیا تازه ساز

رحمت به فرما به جهان

شکرت کنم عیسای من

هر روز تو را شکرت کنم

علی

گرانبها در شبکه های اجتماعی
279