چشمه

چه زیبا و خوش گفت شیرین سخن

که همواره نوریست در شب ماومن

غلام دو ارباب را نشاید

تورا یکی دشمن و دیگری سر

تورا زیک چشمه ناید زمنطق بدور

گهی آب شیرین گهی آب شور

حقیقت بجوی زان حقیقت پسند

که آزاد گردی زآسیب وبند

بقوت ستای آن که بود از ازل

که شیرین شود چشمه ات چون عسل

یقینأ مسیح است این راه راست

و اربابت اوست غیر ازآن پر خطاست

پدر را جلال باد که داد اینچنین

نجاتش زفیض به اهل زمین

چو مقبولت آمد به دل این کلام

بکار گیر و آمین بگو والسلام

 

مهران

 

153
4/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
153