چو پولس

سپاس و شکر و حمد ای شاه شاهان

تو خلق کردی جهان و نسل انسان

به جان و دل من تو را دوست دارم به راهِ تو سر وجانم گذارم

بده قدرت به من تا در رهه تو

نگامو از صلیبت بر ندارم

چو روح تو به من قدرت ببخشد

چو پولُس جان خود در کف گذارم

به انسانها بگم تنها حقیقت

بوَد نور جهان در عمق ظلمت

اگر خواهر اگر خواهر  بیا افسرده و غمگینه هستی

چو نالان و ضعیف در هم شکستی

اگر دنیا تو را در خود کشیده

میان لذتاش دیدی فریبه

اگر بیماری و راهی نداری

بسوی مرگ شاید رهسپاری

اگر خسته چقدر بیهوده رفتی

بدنبال خدا هر در زدی، شاید تو گشتی

اگر نزدش بیایید،ای عزیزان

خواهرم برادرم نجات اوهدیه بهر انسان

که جانش را فدای تو کرده

که خون اوست نشان عهد و پیمان

که او تنها حقیقت ای عزیزان

بوَد نور جهان راه حیات بهر هر انسان

که او زنده است بوَد شاه شاهان

مژگان

292
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
292