کلیسا نمی میرد

خواندنی > شعر > موارد دیگر > کلیسا نمی میرد

چون عیسی زنده است دانید کلیسایش نمی میرد
به ضرب و حمله و تهدید کلیسایش نمی میرد
کشیشان را ربودید و به قربانگاه می بردید
شبانان را زدید و گوسفندان را پراکندید
به زندانها بیفکندید به زور اقرار بگرفتید
به بهتان و فریب و جعل کلیسا را جفا کردید
درون خانه ها ریزید مسیحانِ خدا گیرید
مسیح در قلبمان باشد به دنبالِ چه می گردید
پرستش را بشارت را دعا را منع بنمودید
کلیسا موزه می خواهید دهانها بسته می خواهید
قلمها را شکستید و بسی انجیل سوزاندید
خیالِ خامتان پنداشت کلیسا ریشه کن کردید
سلاطین آمدند و بس ستمهای گران کردند
کلیسا جاوِدان ماند و سلاطین روسِیَه رفتند
تو بر ضدِّ مسیح هستی تو با انسان نمی جنگی
به کاخِ شیشه ای هستی خدا را سنگ اندازی
خداوندا نجاتت را تو حکمفرما بر ایران کن
دلِ تاریکِ دشمن را به نورِ خود فروزان کن
عطا کن قلبِ عاشق تا شریران را ببخشائیم
به نیکویی و مهربانی بدی مغلوب گردانیم

پیمان کیانی

گرانبها در شبکه های اجتماعی
264