یا مسیحا یا مسیحا

خواندنی > شعر > موارد دیگر > یا مسیحا یا مسیحا

من تو را دارم مسیح جان        

با تو هستم روز و شبها

در حضورت بی نیاز از فکر دنیا          

چون تو هستی پادشاه قلب تنها  

عشق تو روح و روانم               

نام تو قدرت به جانم     

یا مسیحا   یا مسیحا

با تو بودن روز و شبها          

درحضورت این دعاها

وجود زنده ات این لحظه اینجا

یا مسیحا یا مسیحا

آمدی از آسمان جسم پوشیدی به دنیا          

خار گشتی   زجر دیدی   بهر دنیا

جان خود کردی فدا از بهر ما           

تا بشویی این گناهها    

تا دهی روح خودت هدیه به ماها

تا شویم بار دیگر نزد خدا، باز بی گناه ما

یا مسیحا، یا مسیحا

با تو بودن روز و شبها         

درحضورت این دعاها

وجود زنده ات این لحظه اینجا

یا مسیحا، یا مسیحا

شادی من درتو بودن       

عشق من در نام تو تنها سرودن

هادی من راه من تنها تویی          

ایمان به تو راه نجات آزادی من

هستی من در تو بودن، کار من خدمت به تو            

در فکر من احکام تو این راه بودن

ثروت من، قدرت من، قوت من

نام تو  بالاترین، زیبا ترین مدرک من

یا مسیحا، یا مسیحا

با تو بودن روز و شبها        

درحضورت این دعاها          

وجود زنده ات این لحظه اینجا

یا مسیحا، یا مسیحا        

 مژگان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
330