او کیست

کوچه های پر از درخت اقاقیا را ببین!
دشتهای سر سبز و پوشیده از شقایق  را بین!
آسمان پر شهاب و سحاب را ببین !
گویا در انتظار جشنی است آسمان و این زمین!
باغ های پر بار از هر ثمر را ببین !
چشمه های شیرین جوشیده از زمین را بین !
دریای نیلگون و صحرای برین را بین !
هر یک آماده پذیرایی از میهمانی عزیز!
او کیست که جهان در شادی غرق هست ؟
آماده پذیرایی و در تکاپو هست ؟
او کیست که قدم هایش از دور هم پر رحمت است؟
مبارک و خوش یمن و پر از سعادت است!
دنیا داند و دل نداند که او کیست ؟
دانم که او جز عیسی ناصری نیست!

 میترا

289
5/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
289