تجسم کلمه ی خدا

خواندنی > شعر > میلاد مسیح > تجسم کلمه ی خدا

مولود شد بهر ما طفلی  زخاندان داوود

جهان گشته سراسر پر از شادی و سرود

جمله ملائک و مقدسین همه با حمد و درود

گویند که در بیت لحم مسیح گشته مولود

مولود گشت آن مسیح ، منجی عالم

مجسم شد آن کلمه خدا در جسم آدم

آن  نور و مظهرذات  خدا مولود  گشت

آن که بهرگنهکاران ، کرد جان فدا مولود گشت

او که دوست گنهکاران محسوب شد مولود گشت

او که منزل گهش شد قلب ناپاک بشرمولود گشت

اوکه گرداند تاریخ بشررا به دو بخش مولود گشت

او که آمد ازعرش برین بر فرش زمین مولود گشت

تا که او رساند مارا به سما،سهیم سازد در سلطنتش مولود گشت

او که  آمد  تا  شود  منشا حیات ما مولود گشت

تا که منور سازد چراغ  دل و جانمان مولود گشت

او که بخشد به ما تولدی نوتا شویم سرشارازفیض سما مولود گشت

آن سردار لشگر آسمانی مسیح پادشاه  مولود گشت

آن  خالق  عظیم و بی نظیرو بی همتا مولود گشت

نشیند آن شبان اعظم گله  بر تخت پادشاهی  پدر

او که خوانندش مشیروقدیر،هوشیعانا ای پسر

اوست عمانوئیل خدا با ما در بطن ما مولود گشت

اوست تنها منجی عالم بشریت تجسم کلمه ی خدا مولود گشت

سیمین

263
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
263