بشارت

خواندنی > شعر > نجات > بشارت

بیایید ای گرانباران خسته        

زدست جور دنیا دلشکسته

بیایید وقت غم سر رسیده         

طلوع صبح آزادی دمیده 

بیایید یوغ راحت را گزینید       

زمن تعلیم زمن تعمید گیرید

بیاییدو چشید نیکویی من          

شفا و‌ شادی و آرامی من

بیایید نزد من عیسی مصلوب    

که شیطان از قیامم گشته مغلوب

بیایید تا حیاتی تازه یابید          

بیابید چون بنامم هرچه خواهید

مهران

284
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
284