خدای نیکو

خواندنی > شعر > نجات > خدای نیکو

گفتا ببینید و چشید من هستم آن نیکو خدا

 کز مِهر و فیضم بهرِ تو جانِ پسر کردم فدا

 خواهی تو را طاهر کنم از ظلمت و جرم و خطا

خواهی تو را عادل کنم ساکن بمانی نزدِ ما

رو کن به عیسای خدا بر فدیه اش کن اتکا

 ذات ِگنهکارِ تو را عیسی دهد تنها شفا

صلحِ الهی با بشر یکسر نموده او بنا

 نَبوَد به جز عیسی مسیح راهِ دگر سوی سما

پیمان کیانی

282
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
282