صیاد دلها

خواندنی > شعر > نجات > صیاد دلها

آسمان شعف دارد همی از تو خدایا خداوندِ ماه و خورشید و جان ها

تو صیادِ منو، منْ صیدِ تو چند که در آوازهِ عشقت شدم غرق

صدای تو شنیدم با دلی تنگ به گفتی با تو ام، ای صیدِ دل تنگ

مرا بگرفت بِبُرد از یادِ من غم که غمهایم بِشد شادی به یک دَم

صدایت از تمام دل شنیدم بجز صَیاد تو دیگر ندیدم

مرا دریاب ای تنها ستاره که در این آسمان تابیده ای چَند

هادی

247
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
247