عیسی در بیابان

خواندنی > شعر > نجات > عیسی در بیابان

عیسی مسیح من، خدا و ملجا من

مالک جان،رفیق راه من

تو تنها راهی، توآب زندگانی

تویی در بیابان،رهنمای من

تو به شادمانی ،دلیل زندگانی

تو شفا بخشدی به زخمای من

تویی جسم پدر،تویی عاشق من

تویی در بیابان آب و نان من

ای مسیحا بیا ،سرور شادی بیار

من عروست هستم، تویی داماد من

من به روحت ،عادل و طاهرهستم

تو به خونت شستی،هرگناه من

تو گذشتی زتاج وتخت، بهرمن تو جفا دیده ای

،تو فدیه گردیدی به جای من

تویی جسم پدر،تویی عاشق من

تویی دربیابان ، نان و آب من

عیسی اراده تو،گردید اراده من

تو نشاندی مرا نزد مراتع سبز

تو هدایت کردی مرا ز دره مرگ

تو شبانی کردی ،تویی شبان من

تویی جسم پدر،تویی عاشق من

تویی دربیابان،نان وآب من

بهنوش

281
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
281