نجات

خواندنی > شعر > نجات > نجات

عمانوئیل خدا با ماست

خدایی که نجات ماست

شود مضروب شود کوفته

جهان از او شفا یافته

ز فیض و رحتمش خواهم

سرودی بهر او خوانم

در آغوشش شوم آرام

من همچو قطره باران

ازو دارم نجاتم را

نجاتی که بهایش را

خدا پرداخت خدا پرداخت

ز فیض او حیات دارم 

من از آغاز گنهکارم

نجاتم داد نجاتم داد

روح قدوس بُوَد با من

همان روح شبان من

در آرامش و در سختی

تو پشتیبان من هستی

ستایم باز سرایم باز

برای مُنجیَم آواز

نور عالم ماه تابان

او را بینم روز پایان

ازو دارم نجاتم را

نجاتی که بهایش را

خدا پرداخت خدا پرداخت

ز فیض او حیات دارم

من از آغاز گنهکارم

نجاتم داد نجاتم داد

263
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
263