نزدیک شوید

خواندنی > شعر > نجات > نزدیک شوید

به راه و راستی، یشوعِ منجی، خدای زنده نزدیک شوید

به صخره ی امن، شبانِ اعظم، امیدِ جاوید نزدیک شوید

به او که بود و به او که هست و به او که آید نزدیک شوید

به او که اوّل، به او که آخر، به شاهِ شاهان نزدیک شوید

به او که بر خود، گرفته جُرم و گناه ما را نزدیک شوید

به او که ما را، رهاند ز ظلمت، ز مرگ و نیستی نزدیک شوید

به او که یافتیم، شفا ز زخمش، ز خونِ پاکش نزدیک شوید

به سرورِ صلح، مشیرِ عجیب، خدای قدیر نزدیک شوید

پیمان کیانی

264
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
264