یشوع منجی ما

خواندنی > شعر > نجات > یشوع منجی ما

او که ما را از هلاکت فدیه کرد

زندگیِ جاوِدان را هدیه کرد

او یشوع است و خدای منجی است

ملجاء و حامی به وقتِ تنگی است

نهرِ حوریب است بهرِ تشنگان

بهرِ مسکینان بوَد او زنده نان

نام او برتر ز هر نامی بوَد

اوّل و آخر به هر چیزی بوَد

کاهن ِ اعظم بوَد او جاوِدان

چون به خونش شسته ما را ناجیان

خونِ او برتر ز هر قربانی است

خونِ پاکش مایه‌ی آزادی است

پیروانش را حیاتِ وافر است

هر کسی ایمان ندارد قاصر است

صلحِ انسان با خدا محصولِ اوست

هر که ایمان آوَرَد مقبولِ اوست

در کسی جز او نجاتی نیست نیست

سویِ خالق راهِ غیری نیست نیست

آسمان را چون یشوع تنها در است

جمله درهایِ دگر جز او شر است

او مرا از مردگی‌ها زنده کرد

جانِ من را او به روحش تازه کرد

سبّتِ جانِ گرانبارِ من اوست

روشنی‌بخشِ دلِ تارِ من اوست

پیمان کیانی

288
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
288