پیامکی برای کلیساهای کوچک

خواندنی > مقالات > پیامکی برای کلیساهای کوچک

بزرگترین کلیسای جهان آن مکانی‌ است که در آن دو یا سه نفر به نام عیسی گردهم آیند.
«ای گلۀ کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند.» لوقا 32:12
همه ما کوچکیم، اما بسیارند کلیساها و شبانانی که به دلیل اندک بودن تعداد اعضایشان، خود را مسکین و بی‌کفایت می‌پندارند. آنان با مشاهده موفقیت سایر شبانان و کلیساهای بزرگشان، خود را بی‌کفایت انگاشته و تا به آن حد در یأس و نامیدی فرو می‌روند که خود را فردی شکست‌ خورده و ناموفق تلقی می‌کنند. صندلی‌های خالی کلیسا مایه رنجش آنان است و همواره چشمانشان در انتظار ورود تازه‌ واردی، به درِ کلیسا دوخته شده است. در نزد مهمانانشان اغلب سعی در ارائه توجیهاتی دارند مبنی بر این که زیاد بودن تعداد غایبان در جلسه آن روز، دلیل خاصی داشته است؛ و کم بودن تعداد اعضا به ‌نحوی در آنان احساس شرمساری به ‌وجود می‌آورد. به همین دلیل در دام خود-مقصربینی گرفتار می‌شوند و یا شروع به شماتت و محکوم کردن اعضای کلیسا می‌کنند؛ و گاه از فرط ناامیدی از کار خدمت خدا دست می‌کشند. متأسفانه، چنین افرادی به انسان‌هایی بسیار خرده‌ گیر تبدیل یافته و به برچسب زدن به سایرین مشغول می‌شوند.
ای مرد خدا،‌ بزرگترین کلیسای جهان آن مکانی ا‌ست که دو یا سه نفر به نام عیسی گردهم می‌آیند.
اغلب، آنچه تو از خود مطالبه می‌کنی،‌ همانی نیست که خدا از تو انتظار دارد؛ با امانت به خدمت خود ادامه بده و منتظر فرارسیدن زمان‌های او باش.
«صغیر هزار نفر خواهد شد و حقیر امّت قوّی خواهد گردید. من یهوه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود.» اشعیا 22:60
هرگز خودت را کوچک فرض مکن؛ پادشاهی او بر اساس اعداد و ارقام نیست؛ واحد اندازه‌گیری او با واحد ما متفاوت است.
«”ای بیت الحِم که در سرزمین یهودایی، تو در میان فرمانروایان یهودا به هیچ روی کمترین نیستی، زیرا از تو فرمانروایی ظهور خواهد کرد که قوم من، اسرائیل، را شبانی خواهد نمود.“» متی 6:2
از دید خداوند، بزرگی ما بر مبنای تعداد اعضایمان نیست، بلکه بر این مبناست که چه میزان از آنچه تعلیم می‌دهیم را خود به انجام می‌رسانیم.
«پس هر که یکی از کوچکترین این احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد، در پادشاهیِ آسمان، کوچکترین به شمار خواهد آمد. امّا هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد، او در پادشاهیِ آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.» متی 19:5
در «اندک» امین بمان و «بسیار» را دریافت خواهی کرد.
«در چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت.» متی 21:25
مهم‌ترین چیز این است که تا فرارسیدن موسم برکت، توکل بر خداوند و فروتنی در حضورش را هرگز از یاد مبری.
«پس خویشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.» اول پطرس 6:5
تو در جاده به شباهت مسیح در آمدن قدم برمی‌داری؛ هر چه بیشتر به او شباهت بیابی، او نیز بیشتر تو را به‌ کار خواهد بُرد.
نترس، همان‌طور که مکتوب است، «پدر به گله کوچک خویش پادشاهی را وعده داده است.»
تو در نقشه پدر قرار داری و باید همراه با گله خود، ثمرات پادشاهی‌اش را بچشی.
اکثریت قریب به اتفاقِ کلیساهای دوران عهد جدید، کوچک بودند، اما پادشاهی خدا در حال رشد و گسترش بود.

«ای گلۀ کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند.» لوقا 32:12

 رافی شاهوردیان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
341