چرا حاکمان مانع دعای دانیال شدند

خواندنی > مقالات > چرا حاکمان مانع دعای دانیال شدند

چند دلیل که چرا حاکمان وقت مانع دعای دانیال شدند

” دعای تو ملتها را تکان میدهد”

دعای توتکان دهنده , گشاینده وتبدیل کننده است. برای همین شیطان قصد دارد که دعایت را متوقف کند.

دانیال مرد دعا بود اما حاکمان سرزمین پارس بر آن شدند تا او را از دعا کردن منع کنند . دعای وی پرقدرت بود برای همین دشمن آنرا متوقف کرد. ( دانیال 6 )

شیطان همه کار می کند تا شعله دعای ما را خاموش کند , چون او از قدرت دعای ما آگاه است.

آنان مانع دعای دانیال شدند چون تا آن موقع معجزات و برکات بسیاری توسط دعای او انجام شده بود.

او را برای 30 روز از دعا کردن منع کردند , اگر دعا می کرد باید در چاه شیران انداخته می شد. تصور کنید اگر او 30 روز دعا نمی کرد چه اتفاقی در آن کشور می افتاد؟ اگر تو نیز 30 روز دعا نکنی در کشور تو چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دعای دانیال منع می شد زیرا :

1- دعای او باعث حفظ و بقای ملتش و آینده آن می شد.

ملت او در اسارت بود و دانیال می بایست برای نجات آنان و آینده ای نو می ایستاد. دعای تو نیز گاهی منع می شود چون دعای تو بر کشور وملتت تاثیر مستقیم دارد و برکت ملت تو برکت ملتهای دیگر خواهد شد.

دانیال هر روز پنجره اش را به سوی اورشلیم می گشود (دانیال 6 : 10 ) که قلب و مرکز قوم او بود. او روزی سه بار دعایش را به سوی قلب ملتش روانه می کرد . امروز تو نیز دعایت را به قلب ملت و کشورت روانه کن که اورشلیم تو می باشد و باید دوباره بنا شود . جایی که باید معبد خدا بنا شود و از ابر حضور خدا پر شود. پنجره دعایت را باز نگه دار و موانع برداشته می شود. مگذار دشمن پنجره دعایت را ببندد . آنرا بگشا و با دعایت سرنوشت ملتت را تغییر بده.

یک سوم از جمعیت کشور کره , مسیحی شده اند و این روند هنوز هم ادامه دارد. رمز این موفقیت فقط دعاست. آنان عادت دارند که شب تا صبح با غیرت دعا کنند . در زیر باران, در سرمادعا می کنند. آنان مثل دانیال ایستادند و تاریخی جدید رقم زدند.

دعای دانیال منع می شد زیرا :

2- دعای دانیال او را از گناه و دوستانش را از مرگ حفظ می کرد.

دانیال در قصر یعنی در مرکز گناه به سر می برد . او تصمیمی محکم می گیرد تا از غذاهای ناپاک پادشاه نخورد. ( دانیال 1 : 8 ) . ریشه این دعای پرهیزکارانه در دعاهای روزانه او می باشد. با این عمل او احترام مقامات را جلب کرد ( دانیال 1 : 9 ) این نتیجه دعای وی بود. او و دوستانش نزد پادشاهان نیز اجر و قرب یافتند . ( دانیال 1 : 18 – 20 )

دعا بر گناه غلبه پیدا می کند , هیچگاه اجازه ندهید دعایتان منع یا قطع شود.

اسم دانیال به مفهوم ” خدا داور است ” می باشد . داوری خدا را بر علیه گناه اعلان کن.

دعای دانیال منع شد چون دعای او باعث آزادی دوستانش از تجربه آتش شد. وقتی او دراحتیاج بود سه دوست برایش ایستادند و دعا کردند. ( دانیال 2 : 17 ) می توان حدس زد وقتی دوستانش در تجربه پرستیدن بت بودند او برای آنها دعا کرد . وقتی شدرک و میشک و عبد نغو درآتش بودند دانیال برای آنان ایستاد و دعا کرد . در واقع دانیال در میان شعله های آتش با آنان بودو فرشته خدا ظاهر شد و آنها را نجات داد.در نتیجه آنها از آتش نجات یافتند و خداوند احترام همه را نسبت به آنان بر انگیخت . شیطان دعای تو را منع می کند چون می داند دعای تو باعث نجات دوستانت و حفظ تو از حملات شریر می شود.پس در دعا بایست و خواهی دید دعای تو شعله های آتش بسیاری را خاموش خواهد کرد.

دعای دانیال منع می شد زیرا :

3- دعای او به قلب و وجود پادشاهان نفوذ می کرد (دانیال1 : 21, 27؛ 5 : 13؛ 6 : 1 ,2)

وقتی دانیال وارد قصر شد قانون قصر را تغییرداد . ( دانیال 1 : 8 ) دعای او به طور جدی بر پادشاهان تاثیر می گذاشت . او خواب مشوش نبوکدنصر را تعبیر کرد . او همچنین بلشصر را مجاب کرد و بر داریوش تاثیر گذاشت. همه این پادشاهان در خاتمه به خدا ایمان آوردند.

دانیال 2 : 47 “و پادشاه دانیال را خطاب کرده گفت : به درستی که خدای شما خدای خدایان و خداوند پادشاهان و کاشف اسرار است , چونکه تو قادر بر کشف این راز شده ای.

دانیال 5 : 14 ” و درباره تو شنیده ام که روح خدایان در توست و روشنایی و فطانت و حکمت فاضل در تو پیدا شده است “

دانیال 6 : 21 ” و چون نزد چاه شیران رسید به آواز حزین دانیال را صدا زد و دانیال پادشاه را خطاب کرده , گفت : ای دانیال بنده خدای حی , آیا خدایت که او را پیوسته عبادت می نمایی به رهانیدنت از شیران قادر بوده است؟ “

دانیال 6 : 27 ” از حضور من فرمانی صادر شده است که در هر سلطنتی از ممالک من (مردمان) به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند زیرا که او خدای حی و تا ابدالاباد قیوم است . وملکوت او بی زوال و سلطنت او غیر متناهی است.

همه پادشاهان به خدای دانیال اظهارایمان نمودند . این هم دلیلی بود که شیطان نمی خواست دانیال دعا کند . او با دعای خود بر زندگی پادشاهان تسلط و تاثیر داشت.

دعای تو سردمداران و پادشاه کشورت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنها را مطیع خدای پر جلال ما خواهد نمود. اجازه ندهی که دعای تو متوقف شود.

دعای دانیال منع می شد زیرا :

4- دعای او گشاینده و کشف کننده رموز و اسرار الهی بود.

پادشاه مشوش نمی دانست که تعبیر خوابش چیست. او خوابش را تعریف نکرده بود و می خواست هم خواب و هم تعبیر آن برای او گفته شود. لیکن با دعای متحد دانیال و دوستانش اسرار خواب مکشوف گشت.

دانیال 2 : 17 – 18 ” پس دانیال به خانه خود رفته , رفقای خویش حننیا و میشاییل و عزریا از این امر اطلاع داد تا درباره این راز از خدای آسمانها رحمت بطلبند مبادا که دانیال و رفقایش با سایر حکیمان بابل شوند. “

او نوشته دیوار قصر بلشصر را ترجمه کرد. (دانیال 5 : 25 – 28 ) او همه را تعبیر می کرد زیرا روزی سه با ردعا می کرد. اجازه نده که دعای تو متوقف شود و گرنه مکاشفات خدا در کلیسا قطع خواهد شد. دعای تو ابرهای سیاه و تار را پراکنده خواهد نمود تا آفتاب عدالت ظاهر شود و آینده زیبای ملت ما با قدرت دعا ظاهر خواهد شد.

دعای دانیال منع می شد زیرا :

5- دعاهای او پادشاهان را بی خواب می نمود ودهان شیران را می بست(دانیال 6 : 18-22 )

خواب از چشمان داریوش پادشاه برفت چون دانیال در دعا بود . وقتی ما در برابر بی عدالتی دعا می کنیم , پادشاهان بی خواب خواهند شد تا قوانین بی عداتی را تغییر دهند . دعای تو در عمل قوت بسیاردارد تا بر روسا و حاکمان تاثیر بگذارد.( یعقوب 5 : 16 )

پولس نیز ما را به این دعا ترغیب می کند . (اول تیموتائوس 2 : 1 )

دعای دانیال منع می شد زیرا قدرت داشت تا دهان شیران را ببندد . دعا ما را از حمله شیرغران که سمبل شریر است حفظ می کند . ( اول پطرس 5 : 8 ) دعای تو نخواهد گذاشت که تو طعمه شریر شوی . شریر غرش می کند تا ایمانداررا ببلعد اما دعای ماست که دهان او را خواهد بست . چنانکه عیسی دهان او را در بیابان بست.

دعای دانیال منع می شد زیرا :

6- دعای دانیال و روزه او باعث جنگ روحانی در آسمان می شد.

دعا وروزه او لشکرهای آسمانی را به حرکت درآوردند. اینها مزید علتی است بر اینکه چرا دشمن دعای او را منع می نمود. دعای ما آسمان را نیز به حرکت در می آورد. فرشتگان نیز با دعای ایمان مومنین به حرکت در می آیند. تو بر زمین دعا می کنی اما آسمان متاثر می شود . فرشته به دانیال گفت که از ابتدای دعای تو آمدم ( دانیال 10 : 10 – 15 ) مطمئن باش که دعای تو زود شنیده می شود, اما دشمنی هست که مانع فرشتگان در آسمان می شود وهمینطور بر زمین مانع دعا کردن می شود . امروز نیز همین نقشه را انجام می دهد. اما ما باید بدانیم که دعای ما باعث ایجاد جنگ روحانی در برابر تاریکی میشود. دعای تو بر زمین دیوها را در آسمان فراری میدهد.همزمان دانیال مکاشفه ای درباره ملت خود و آمدن مسیح موعود و پایان اسارت دریافت می کند. بنابراین دعای تو درهای آینده را برای مردم باز میکند . از دعای تو دیوها می ترسند و می خواهند تو را از دعا باز دارند , زیرا آنان خوب میدانند که دعای تو آسمان سرزمینت را باز می سازد.

عیسی بسیاری از اوقات شب را تا صبح در دعا به سر میبرد . او اهمیت این چشمه آسمانی را می دانست . پس چقدر بیشتر من وتو باید عطر خوشبوی دعا را در صبح و ظهر و شام بر افرازیم.

ملتها به حرکت در آمدند و سرزمینها متبدل شده اند چون مردان و زنانی یافت شده اند که مانند دانیال پنجره ای به قلب سرزمین و ملتشان گشوده اند.

برادران وخواهران عزیز امروز روز دانیال است ,روز انصراف از عادات شیطان و حاکمان شریر ,روز ورود به قصر حاکمان و تسلط بر آنها ,روز خاموش کردن آتش بت پرستی ,روز بستن دهان شیران ,روز بی خواب نمودن پادشاهان ,روز شعله ورساختن آتش جنگ آسمانی ,روز انتظار برای مسیح ,روز بنای اورشلیم ما ,دعای ما از قلب ما به قلب پدر می رسد و از آنجا محبت به سوی ملت ما سرازیر می شود .

این معجزه دعای من و تو می باشد.

 رافی شاهوردیان

گرانبها در شبکه های اجتماعی
471