موعظه - ژرژ هوسپیان

خدای عجیب – قسمت دوم
4
(24)
973 بازدید کننده
خدای عجیب- قسمت اول
4.5
(26)
992 بازدید کننده
اشتیاق شدید
5
(52)
1,018 بازدید کننده
عدم اشتیاق شدید
5
(68)
1,024 بازدید کننده
حاکمیت مسیح
4.5
(24)
1,017 بازدید کننده
قوم برگزیده خدا
4
(21)
1,001 بازدید کننده
ایمان موثر
5
(54)
1,013 بازدید کننده
خود را بشناس
4
(25)
1,004 بازدید کننده
نیاز اصلی‌
5
(34)
1,019 بازدید کننده
می‌خواهم و می‌ توانم
5
(42)
1,134 بازدید کننده
غصه نخور
4.8
(41)
1,250 بازدید کننده
خار و حقیر مشمار
4.6
(24)
1,020 بازدید کننده