تت استوارت

مفاهیم کلیدی: اطمینان نجات
5
(31)
2,734 بازدید کننده
مربیگری و اعزام (واگذاری)
4.6
(36)
2,727 بازدید کننده
چگونه تبدیل انجام می شود؟
5
(46)
2,749 بازدید کننده
چگونه عیسی شاگرد سازی کرد؟
4.2
(38)
2,738 بازدید کننده
فرایند آموزش شاگرد سازی
5
(57)
2,263 بازدید کننده
آشنا کردن مسیح به دیگران
4.2
(52)
1,808 بازدید کننده
آموزش شاگرد سازی چیست؟
4.1
(37)
1,778 بازدید کننده