خانه پرستش

خدای پدر آمده ایم
5
(12)
42 بازدید کننده
خدای من – ژوزف هوسپیان
5
(8)
436 بازدید کننده
خانه خداوند – الین سرکیسیان
4.9
(7)
1,537 بازدید کننده
چون ریزد – سالیا
5
(7)
1,839 بازدید کننده
تو را می پرستم – پولینا
5
(40)
3,530 بازدید کننده
تو قدوسی – پولینا
5
(40)
3,872 بازدید کننده
تشنه توام – ژیلبرت هوسپیان
4.8
(37)
3,864 بازدید کننده
خداوند عیسی – ژوزف هوسپیان
5
(38)
3,880 بازدید کننده
جوانه – الین سرکیسیان
5
(39)
3,961 بازدید کننده
نور تابان – ژوزف هوسپیان
5
(37)
3,664 بازدید کننده
شاهد هستم – ژیلبرت هوسپیان
5
(40)
3,662 بازدید کننده
عمیق تر – پولینا
5
(39)
4,282 بازدید کننده
خوش بحال – الین سرکیسیان
4.8
(34)
2,910 بازدید کننده