09/21/2021

صبح یکشنبه

صبح یکشنبه صبح یکشنبه شده باز به یکباره جهان                           گشته پر نور و […]
09/21/2021

عیسی سرود پاکی و عشق

عیسی سرود پاکی و عشق عیسی سرود پاکی و عشق، عیسی ترانۀ نجات با او ترنم باران شعر، در او غزل غزل حیات بعد از هبوط […]
09/21/2021

یکشنبه در راه است

یکشنبه در راه است دنیا ، بیدار باش که یکشنبه در راه است تو آزاد و رهایی از  هر گونه بند و اسارت یکشنبه قیام روشن […]
09/15/2021

قیام مسیح

اشعار با مضمون قیام مسیح شعر شعر شعر یکشنبه در راه است عیسی سرود پاکی و عشق صبح یکشنبه گرانبها در شبکه های اجتماعی Facebook Instagram […]