صبح یکشنبه

شعر > قیام مسیح
صبح یکشنبه شده باز به یکباره جهان                          
گشته پر نور و عیان، گشته پیدا و عیان نور جهان
صبح یکشنبه شده باز صدای بلبل                              
مینوازد دل و جان، مینوازد بلبل از دل و جان
صبح یکشنبه شده نغمه ای از کوهساران                    
میسراید جسم و روح، میسراید نغمه ای بی پایان
صبح یکشنبه شده باز در آن دشت و دمن                   
میخرامند گل ها، میخرامند چنان بی پروا
صبح یکشنبه شده باز صدای موج ها                          
زمزمه ای میکند در گوش ما، زمزمه ای میکند از عمقها
نغمهٔ‌‌ بلبل ها، نغمه ای از کوهسار از چشمه سار          
و خرامیدن گل بی پروا
زمزمه موج ها، بی وقفه پی در پی                            
مینوازند، میسرایند ، تا بشنوانند گوش ها
که به یکباره جهان گشته پر نور و همه نورانی              
چون که عیسای مسیح، برخاسته از مردگان
این همه نجوا و شور این جهان گشته آشکار و نهان        
تا بگوید ، تا بگوید عیسی، برخاسته از مردگان
نازی

 

11
گرانبها در شبکه های اجتماعی
11 بازدید کننده
09/21/2021

صبح یکشنبه

صبح یکشنبه صبح یکشنبه شده باز به یکباره جهان                           گشته پر نور و […]
09/21/2021

عیسی سرود پاکی و عشق

عیسی سرود پاکی و عشق عیسی سرود پاکی و عشق، عیسی ترانۀ نجات با او ترنم باران شعر، در او غزل غزل حیات بعد از هبوط […]
09/21/2021

یکشنبه در راه است

یکشنبه در راه است دنیا ، بیدار باش که یکشنبه در راه است تو آزاد و رهایی از  هر گونه بند و اسارت یکشنبه قیام روشن […]
09/15/2021

قیام مسیح

اشعار با مضمون قیام مسیح شعر شعر شعر یکشنبه در راه است عیسی سرود پاکی و عشق صبح یکشنبه گرانبها در شبکه های اجتماعی Facebook Instagram […]