12/08/2022

مبارک است آن روز

مبارک است آن روز مبارک است آن روزی که خداوند بر زمین آمد نجات و حیات را ارمغان بر آدمین آورد مبارک است آن روز که […]
09/21/2021

ستاره شباهنگ

ستاره شباهنگ ستاره شباهنگ جرس قافله فریاد بر آورد: در خون غلطیدگان راحیل! راحیل تسلی نیافته مویه های مادران کودکان بی کفن ابر سیاهی برآسمان اورشلیم […]
09/21/2021

جشن ستاره

جشن ستاره مبارک ولدی هدیه به ما شدمبارک باشد این جشن تولدمبارک که حبیب ما خدا شدمبارک باشه این جشن تولدمبارک باشه میلاد خداوندمبارک باشه این […]
09/21/2021

تولد پسر وعده و کلام خدا

تولد پسر وعده و کلام خدا زمان وعده ایزد،رسیده است اینکزِ روح قوّت و شوکت،جلال خود ریزدخدا نهاده زِ روحش بجسم انسانیعیان نموده جلالش به هر […]
09/21/2021

عشق خداوند

عشق خداوند این عشق خداوند وفا کرد بر عالم با آمدن مسح ، حیات داد به آدم این مهر خداوند چو برکند گناهم رختی ز حرمت […]
09/21/2021

آمدی ای خالق من

آمدی ای خالق من آمدی یارم به نزدم , با دل سنگی و سختم! آمدی , کردی تو سرسبز , آن زمین بایر از غم! آمدی […]
09/21/2021

مسیحا جشن ستاره

مسیحا جشن ستاره مبارك ولدي هديه به ما شدمبارك باشد اين جشن تولدمبارك كه حبيب ما خدا شدمبارك باشه اين جشن تولد مبارك باشه اين شيرين تراز […]
09/21/2021

میلاد خداوند

میلاد خداوند شبانانی به صحرا در شبانگاه‌به چوپانی گله در چراگاه بدیدند ماجرای بس عجیبی  بلرزیدند از وحشت چو بیدینمایان شد فرشته بر شباناندرخشان نوری از […]
09/21/2021

به نام تجسم کلمه

به نام تجسم کلمه بر آی و بلند شو ، به پای خیز و خرامان شو چون شبانان از پیِ پیغامِ آن فرشته چون مجوس،روانه از […]