09/21/2021

روح القدس

روح القدس نهرهای زنده ی جاوید            از سنگ دل شود جاری مهر آنچه از دلت، می جوشد     اینچنین،تبدیل سازد […]
09/21/2021

آتش روح

آتش روح عیسی تو خداوندی ؛ بهرم شدی مصلوب                    بعد از سه روز تو برخاستی از مرگ ظاهر شدی تو ؛ بر دوستانت                               چهل روز داعم […]
09/21/2021

روح القدس

روح القدس روح القدس روح خدا برمن آرام گیر روح شفا نزدم آ روح خدا بر من آرام گیر روح سما ساکن در قلبم شادی ها […]
09/21/2021

آتش روح قدوس

آتش روح قدوس حقیقت این دنیاست عیسی ملجای جان ماست عیسی با دل و جان بطلب عیسی را بر تو اید اتش روح خدا گر به […]
09/21/2021

روح قدوس خدا

روح قدوس خدا ای روح قدوس خدا                   بر ما بریز تو از سما تقدیس بکن تو ای […]
09/21/2021

ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا

ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا بگذر ز من ای یار من از هر گناه نا بجا طاهر بساز روح مرا از هر بدی […]
09/21/2021

مکالمه با روح القدس

مکالمه با روح القدس همی قلبم شده پُر زِ وجودت ندارم کینه ای از اهل و نا اهل تو را خواندم ،صدایم را شنیدی به قلبم […]
09/15/2021

روح القدوس

اشعار با مضمون روح القدوس شعر شعر شعر مکالمه با روح القدس ای روح قدوس خدا آرام بکن روح مرا روح قدوس خدا آتش روح قدوس […]