09/21/2021

ببین

ببین خیز از جا جان جانان را ببین در گشا و شاه شاهان را ببین بر فکن از تن لباس کهنه را نو به نو تو […]
09/21/2021

چراغ دل بیفروز تو

چراغ دل بیفروز تو چراغ دل بیفروز تو گر از نور خداوندی پیام دل به مردم ده گر از روح خداوندی تو عاشق باش و ساده […]
09/21/2021

وقتی که ترسان می شوم

وقتی که ترسان می شوم وقتی که ترسان می شوم ، وعده های تو را به یاد می آورم گذشته را می‌نگرم و وفاهای تو را […]
09/21/2021

واگذار تمام دردهای نهان را

واگذار تمام دردهای نهان را به وزش باد گوش بسپارو بشنو سخنهای خوش دلدار را به نسیم باد دل بسپارو واگذار تمام دردهای نهان را با […]
09/21/2021

عشق مسیحم

عشق مسیحم  مجنون شده عشق مسیحم چه کنم  دربتکده حسن جمیلم چه کنم  آن شعله که افروخت به جان وبه تنم  آسوده شد از مهر حبیبم […]
09/21/2021

ایمان راه نجات

ایمان راه نجات در این دنیای پر جرم و جنایت فقط روح تو هر دم می کند بر ما عنایت خداوندا تو ای ناجی جانها فقط […]
09/15/2021

ایمان

اشعار با مضمون ایمان شعر شعر شعر ایمان راه نجات عشق مسیحم واگذار تمام دردهای نهان را وقتی که ترسان می شوم چراغ دل بیفروز تو […]