09/21/2021

نزد من كی خواهی آمد؟

نزد من كی خواهی آمد؟ نزد من كی خواهی آمد           نزد من كی خواهی آمد اي خداوند. ای خداوند      […]
09/21/2021

خدایی کن

خدایی کن خدایی کن، خدایی کن در این دلها خدایی کن مبدل کن، منقش کن دل تار را، منور کن حکومت کن، عدالت کن در این […]
09/21/2021

قدرت نجات

قدرت نجات نجات دادی ای عیسیای قدوس و پادشاهشوم خوشحال دگر بارخوانم سرود و آوازکنم رقص با دف و هم سازجلال دهم نامت راپرستمت ای عیسیشوم […]
09/21/2021

بشارت

بشارت بیایید ای گرانباران خسته         زدست جور دنیا دلشکسته بیایید وقت غم سر رسیده          طلوع صبح آزادی دمیده  بیایید یوغ راحت را گزینید        زمن تعلیم زمن […]
09/21/2021

خدای نیکو

خدای نیکو گفتا ببینید و چشید من هستم آن نیکو خدا  کز مِهر و فیضم بهرِ تو جانِ پسر کردم فدا  خواهی تو را طاهر کنم […]
09/21/2021

تو هستی نان و آبِ زندگانی

تو هستی نان و آبِ زندگانی تو هستی نان و آبِ زندگانی تو آن نورِ حقیقی بهرِ جانی تو در مهر و محبت بی کرانی خدایِ […]
09/21/2021

نجات ایران

نجات ایران بیا عیسی بیا بر خاکِ ایران بیا و زنده کن فرزندِ ایران بیا تاجِ سرِ ما مردمان باش بیا قدوسِ من٘ آرام جان باش […]
09/21/2021

یشوع منجی ما

یشوع منجی ما او که ما را از هلاکت فدیه کرد زندگیِ جاوِدان را هدیه کرد او یشوع است و خدای منجی است ملجاء و حامی […]
09/21/2021

شاخه ای از تنه یسّی

شاخه ای از تنه یسّی در میان خاک سخت و سرد و پستریشه ی خشکیده ای آمد بدستریشه خود یادآور یک باغ بودباغی از جنس عدن،برخاک […]